Přihlašovací formulář
Přihlašovací jméno
Přihlašovací heslo
Zapomenuté heslo|Zaregistrovat se
Osobní údajeObjednávkyPorovnáníOblíbenéReklamaceOdhlášení
Zpět

Obchodní podmínky

1 Platnost všeobecných obchodních podmínek

1.1) Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi společností ABEL–Computer s.r.o., jako zhotovitele nebo prodávajícího, dále jen „prodávající" a zákazníky firmy ABEL-Computer s.r.o., jako objednatele nebo kupujícího, dále jen „kupující“.

1.2) Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou platné a účinné jen tehdy, pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami.

1.3) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou v písemné smlouvě některé podmínky jinak.

2 Nabídka/ objednávka a uzavření smlouvy

2.1) Platnost nabídek prodávajícího vyhotovených písemně činí jeden kalendářní měsíc ode dne jejich vyhotovení, není-li stanoveno jinak.

2.2) Podklady přiložené k nabídkám, jako jsou specifikace výrobků apod., jsou pouze informativní, pokud je prodávající neoznačí výslovně jako závazné.

2.3) Zaměstnanci prodávajícího nejsou oprávnění sjednávat ústní vedlejší dohody nebo dávat ústní ujištění nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek či písemných smluv nebo potvrzených objednávek.

2.4) Objednávky předává kupující prodávajícímu formou písemnou – osobně, faxem nebo elektronicky.

2.5) Konkrétní podmínky smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím upravují Smlouva o dílo, Kupní smlouva, případně jiný typ smlouvy, splňující náležitosti podle právního řádu České republiky. Smlouva musí být vyhotovena vždy písemně, minimálně ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží minimálně jedno paré. Návrh smlouvy předkládá obvykle prodávající.

3 Ceny

3.1) Rozhodující jsou ceny uvedené v aktuálním ceníku prodávajícího, případně v písemné smlouvě. Pokud nejsou ceny uvedeny ve smlouvě, je její součástí vždy aktuální ceník. Při dodávkách zboží nebo služeb s dlouhodobým plněním si prodávající vyhrazuje právo změny cen.

3.2) Informativní ceník prodávajícího je k dispozici na www.abel.cz, aktuální ceník zboží, prodávaného ve firemní prodejně, je k dispozici u pra­covníků prodej­ny.

Aktuální ceník ostatních služeb je přílohou kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.

3.3) Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, kupní cena se rozumí dle parity ze závodu, resp. ze skladu prodávajícího (tj. bez balného, nakládky, dopravy apod.).

4 Platební podmínky

4.1) Platby kupujících za dodávky zboží a služeb prodávajícího se uskutečňují jako:

  1. platby předem,
  2. platby v hotovosti (včetně platby na dobírku přepravní službě),
  3. platby na základě faktury s udanou dobou splatnosti.

4.2) Platba předem je realizována na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím. Ve všech případech pro platbu předem platí, že odběr zboží kupujícím je možný až poté, co bude částka ve výši kupní ceny připsána na účet prodávajícího. Po uskutečněném zdanitelném plnění je kupujícímu zaslán řádný daňový doklad. Pouze na základě zvláštní písemné dohody může prodávající akceptovat i potvrzení o provedení platby předem, například originál výpisu z bankovního účtu kupujícího s uvedenou platbou.

4.3) Při platbě na fakturu s uvedením doby splatnosti je stanovena tato doba na 14 dnů.

4.4) V případě, že se kupující dostane s platbou do prodlení, je povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení, minimálně však 20 Kč za každý den prodlení, pokud není dohodnuto jinak.

4.5) V případě, že je kupující s platbou faktury v prodlení delším než 7 kalendářních dní, je prodávající oprávněn dosud neprovedené dodávky zadržet a provést je pouze proti platbě předem nebo při poskytnutí zajištění, které je pro prodávajícího přijatelné.

4.6) Pokud není dohodnuto jinak, je povinen kupující první platbu za zboží nebo poskytnuté služby realizovat předem nebo v hotovosti.

5 Dodací podmínky

5.1) Dodací lhůta se stává závaznou v případě jejího uvedení v písemné smlouvě nebo potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. V ostatních případech platí dodací lhůta jako informativní a její nedodržení nelze považovat za závažné porušení smlouvy.

5.2) Vytvoří-li se překážky, bránící prodávajícímu v dodání zboží, informuje o tomto kupujícího a dohodne s ním další postup.

5.3) Dodací termín se prodlužuje o dobu, po kterou je kupující v prodlení se splněním svých smluvních povinností ve vztahu k prodávajícímu.

5.4) Prodávající je oprávněn k dílčím dodávkám zboží a služeb, případně i před stanovenou dodací lhůtou.

5.5) Pojištění přepravy zabezpečí prodávající pouze na základě písemného ujednání. Pokud charakter zboží bude vyžadovat pojištění z důvodu ochrany zboží (křehké apod.), bude zboží pojištěno automaticky na náklad kupujícího, náklady pojištění nejsou součástí ceny dle § 3 těchto podmínek.

5.6) Prodávající má právo rozhodnout, kterou zakázku doručí osobně, a kterou zašle prostřednictvím přepravní společnosti, případně pošty.

5.7) Osobní dovoz zboží k zákazníkovi se uskutečňuje prostřednictvím obchodníků prodávajícího.

5.8) Při zasílání zboží poštou v hodnotě nákupu nad 1 000,– Kč bez DPH neúčtuje prodávající kupujícímu poplatek za poštovné a balné. Při nákupu v hodnotě do 1 000,– Kč bez DPH je účtováno poštovné a balné ve výši 121,– Kč včetně DPH.

5.9) V případě, že kupující nepřevezme objednanou dodávku, je povinen uhradit náklady, které tak prodávajícímu vznikly.

5.10) Zboží je dodáváno v obalu vhodném pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se zabránilo poškození zboží během dopravy.

5.11) Obaly a náklady na balení jsou k tíži kupujícího. Použitý obal a fixační materiály se vrací, jen je-li to písemně ujednáno.

5.12) Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterie či akumulátory při nákupu nového obdobného typu zboží na prodejně prodávajícího. Prodávající dále zajišťuje při zakoupení elektrozařízení v rámci e-shopu na požádání zpětný odběr obdobného typu zařízení přímo od kupujícího zdarma. Tento požadavek musí kupující uvést v poznámce objednávky.

6 Prodlení s přijetím zaplaceného zboží

6.1) Pokud je při sjednaném osobním odběru zaplacené zboží neodebráno více než 5 pracovních dnů oproti sjednanému termínu, je prodávající oprávněn uskladnit předmět dodávky na nebezpečí a náklady kupujícího.

6.2) Po dobu trvání prodlení s odběrem zboží zaplatí kupující prodávajícímu jako náhradu vzniklých skladovacích nákladů měsíční paušál ve výši 5 % z kupní ceny, pokud není stanoveno jinak. Maximální doba, po kterou je prodávající oprávněn uskladnit kupujícímu předmět dodávky, je závislá na interních podmínkách prodávajícího.

6.3) Po uplynutí této doby je zboží odesláno kupujícímu na jím udanou dodací adresu na jeho náklady a nebezpečí.

7 Množství dodaného zboží

7.1) Zjištěné rozdíly v množství dodaného zboží musí být písemně oznámeny prodávajícímu nejpozději během následujícího pracovního dne po dodání zboží. Za písemnou formu se považuje dopis, faxová zpráva nebo potvrzená e-mailová zpráva.

7.2) V případě osobního předání zboží kupujícímu na firemní prodejně nebo zaměstnancem prodávajícího je kupující na rozdíly v množství dodaného zboží povinen prodávajícího upozornit ihned při převzetí zboží (tj. v den převzetí zboží, domněnka podle § 1959 písm. e) občanského zákoníku se neuplatní).

7.3) Jakékoliv pozdější reklamace v množství dodaného zboží, než je výše uvedeno, nebudou prodávajícím akceptovány.

8 Přechod nebezpečí vzniku škody na zboží

8.1) Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy dodávka byla předána přepravní službě nebo zaměstnanci kupujícího nebo při osobním odběru zboží kupujícím. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na kupujícího prvním dnem prodlení s převzetím.

9 Výhrada vlastnictví

9.1) Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupující bere na vědomí, že v případě neuhrazení kupní ceny řádně a včas nesmí s nezaplaceným zbožím až do zaplacení kupní ceny nijak právně disponovat, tj. zejména jej prodávat, převádět na třetí osoby nebo jej jakkoliv právně zatěžovat (tj. zejména ke zboží zřizovat zástavní nebo obdobné právo).

9.2) Jakmile se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží, je prodávající oprávněn vzít si zboží zpět. Kupující má povinnost umožnit mu přístup ke zboží a taktéž umožnit okamžité navrácení zboží, pokud jej prodávající k tomu vyzve. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, jež prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží vzniknou.

9.3) Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn převádět na třetí osoby práva a závazky vyplývající pro něj z uzavřených smluv mezi kupujícím a prodávajícím.

10 Práva ze záruky

10.1) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu v záruční době reklamovat.

10.2) Kupující uplatňuje reklamaci písemně v prodejně, kde zboží zakoupil, osobně u obchodníka, který zboží předal, nebo zasláním na adresu firmy. Nákup zboží musí kupující prokázat příslušným prodejním dokladem, který v kopii přiloží k reklamované­mu zboží.

10.3) V případě reklamace, je kupující povinen k reklamovanému zboží přiložit písemný přesný popis důvodu reklamace a uvést, jaké vady jsou předmětem reklamace.

10.4) Při prodeji zboží kupujícímu, prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou kvalitu. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí, i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží kupujícím v záruční lhůtě.

10.5) Na alternativní kazety ABEL poskytuje prodávající dvouletou záruční dobu. U dodávaných alternativních kazet jiných výrobců a u zboží nevyrobeného u prodávajícího se záruční doba a principy záruky řídí podmínkami jednotlivých výrobců.

10.6) Za vady se nepovažuje opotřebení vzniklé běžným užíváním věci.

10.7) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (je-li součástí dodávky) nebo s pokyny prodávajícího a se způsobem běžně používaným.

10.8) Běh záruční doby začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím nebo dnem, kdy si kupující měl zboží převzít.

10.9) Nároky na záruku přísluší pouze kupujícímu a nelze je převést na třetí osobu.

10.10) Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do předmětu dodávky osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně prodávajícím zmocněna.

10.11) Reklamuje-li kupující zakoupené zboží, prodávající reklamaci řádně prověří a rozhodne o ní dle možností a podle stavu reklamovaného zboží, nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamace.

10.12) Ve zvlášť složitých případech, kdy vyřízení vyžaduje odborné posouzení, dohodne prodávající s kupujícím lhůtu, ve které rozhodne o reklamaci.

10.13) Volba mezi nároky kupujícího v případě oprávněné reklamace náleží prodávajícímu. Prodávající může bezplatně, včas a řádně odstranit vadu nebo poskytnout kupujícímu slevu z ceny; nebo, nebyla-li věc ještě použita, může prodávající rozhodnout o výměně věci za novou typově stejnou případně typově a uživatelsky ekvivalentní, pokud už se nevyrábí nebo není dostupná.

10.14) Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání v řádném užívání věci, může kupující podle své volby v záruční době požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné.

10.15) Záruka u alternativních kazet se vztahuje na kvalitu tisku a na plnou funkčnost výrobku. Každou reklamaci je však třeba posoudit, zejména u kazet, jejichž obsah je již z části nebo úplně vyčerpán. Z tohoto důvodu, v případě reklamace alternativní kazety je nutno kazetu zvážit. Váha kazety určí, je-li reklamovaná kazeta skutečně předmětem reklamace nebo je prázdná a je nutno vyrobit kazetu novou. Tabulka vah kazet je zákazníkovi k nahlédnutí u obchodníka nebo ve firemní prodejně.

10.16) Vyskytne-li se porucha, případně závažný problém na tiskárně, kde je používána alternativní kazeta prodávajícího, je kupující povinen o této situaci nejdříve uvědomit prodávajícího, který provede spolu s příslušnou servisní firmou posouzení vzniklého stavu a návrh řešení. V případě, že porucha tiskárny byla způsobena prokazatelně alternativní kazetou od prodávajícího, je prodávající povinen zajistit na své náklady opravu tiskárny.

10.17) Kupující ztrácí nárok na náhradu nákladů na opravu, když závadu na tiskárně nenahlásí v první řadě prodávajícímu a provede opravu sám nebo u jiné servisní organizace, která opraví tiskárnu bez vědomí prodávajícího. Protože prodávající nemůže v tomto případě kontrolovat ani potvrzovat oprávněnost rozhodnutí servisní organizace, přebírá na sebe kupující náklady na tuto nenahlášenou opravu v plné výši bez nároku na jakékoliv další odškodnění.

10.18) Kupující ztrácí nárok na náhradu nákladů na opravu, bude-li zjištěno, že využívá služeb jiného dodavatele alternativních nebo renovovaných kazet, než služeb prodávajícího, nebo tyto dodavatele střídá a není tak možno prokázat, že závada vznikla v příčinné souvislosti s použitím alternativních kazet prodávajícího.

11 Oprávnění jednat za kupujícího

11.1) Veškeré úkony za kupujícího, z nichž vyplývají jakékoliv závazky u prodávajícího, může vykonávat pouze osoba k tomu zmocněná, tj. statutární orgán kupujícího a další osoby, které jsou jako oprávněné k jednání. Ostatní osoby mohou za kupujícího takto jednat pouze na základě písemné plné moci, kterou při jednání za kupujícího předloží.

12 Autorská práva

12.1) Autorská práva se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském.

13 Zachování mlčenlivosti

13.1) Kupující je povinen bezpodmínečně zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, které mu jsou zpřístupněny v souvislosti s dodávkami od prodávajícího a které lze považovat s ohledem na okolnosti jednoznačně za obchodní nebo firemní tajemství a které mají být zachovány jako důvěrné, s výjimkou informací, které jsou známy z veřejných zdrojů.

14 Ochrana a uchování dat

14.1) Prodávající je oprávněn evidovat a zpracovávat pro svoji potřebu data o kupujícím získané z obchodních vztahů, nebo v souvislosti s nimi, pocházející jak od kupujícího samotného, tak od třetích osob.

15 Liberační důvody

15.1) V případě, že dojde nezávisle na vůli prodávajícího k událostem, které nelze při podpisu kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu mimořádnou a nepřekonatelnou překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění na dobu, po kterou tato překážka trvala a o přiměřenou dobu potřebnou k rozběhu své normální činnosti a zprostí se povinnosti k náhradě újmy.

15.2) Za překážky ve smyslu odst. 15.1. se považují události, které prodávající při péči, kterou lze na něm vyžadovat, nemůže odvrátit, např. válka, povstání, stávky, různá opatření úřadů, přírodní události, dále prodávajícím nezaviněná zpoždění dodávek materiálu, energií a podobné události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností.

15.3) Kromě případů upravených v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku zprostí škůdce povinnosti k náhradě újmy i mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl již v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky.

16 Použitelné právo, závěrečná ustanovení

16.1) Pro tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky.

16.2) V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto všeobecných obchodních podmínek.

16.3) Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny mimosoudní cestou, pokud by přesto nedošlo k dohodě, platí, že v případě sporu je příslušný pro jeho rozhodnutí obchodní soud v sídle prodávajícího.

16.4) Předáním objednávky zákazník potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1. 5. 2017.

V Opavě dne 1. 5. 2017